(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ ស្ដីពីវឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩