(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន និងកម្ពុជា ជួបប្រជុំផ្លូវការ ពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនានា ព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដែលជាប្រយោជន៍ និងកង្វល់រួម