បទយកការណ៍៖ការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់កសិករក្នុងខេត្តសៀមរាប

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រីធៀង ស្រីមុំ