កំណាត់ផ្លូវលេខ៣៧១ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបាន បើកចរាចរឡើងវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះ

https://youtu.be/WhkAMcKd65Q