រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន៦គ្រឿង បូមទឹកនៅស្ថានីយ៍បឹងទំពុន