ខេត្តបាត់ដំបង ផ្អាកការចរាចរណ៍រថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិទូទាំងខេត្ត

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត