ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ០១នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត