ក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវរបស់គ្រូខ្មែរ ដែលថាព្យាបាលជំងឺឈាមស ស៊ីឈាមក្រហម ជា ១០០% ដោយប្រើម្ជុលចាក់ម្រាមបាតដៃ ច្របាច់យកឈាមចេញ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត