រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១២ ខែតុលា

https://youtu.be/Fr4wo_EiBxM