ចិនបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះសារព័ត៌មានឥណ្ឌា ដែលបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជា «ប្រទេស»

https://youtu.be/w6XFvYNMyPc