សម្តេចក្រទ្បាហោម ៖ ទូតអាមេរិកពិភាក្សារឿងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញ

https://youtu.be/8eX2M40nK6U