សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ស្តីពី

ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០