ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ កុំប្រើប្រាស់សេវាព្យាបាល «ជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហម» មិនត្រឹមត្រូវ ដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព