ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួនជាង ១ពាន់នាក់ថ្មី នាំឱ្យករណីសរុបកើនដល់ជាង ២,២ម៉ឺននាក់

https://youtu.be/HyC1iKYh00I