ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី០១នាក់ ខណៈមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយបន្ថែម ០១នាក់ទៀត

https://youtu.be/CIfdNDAcJno