(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើកូដកម្មរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុន ស៊ីន ទ្រី