ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី៨នៃដំណើរការពិនិត្យ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

https://youtu.be/dBQNZkzCKmk