អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Tokyo Olympics លើកឡើងថា នឹងកាត់បន្ថយការចំណាយ២៨០លានដុល្លារ

https://youtu.be/PAOF7BinjaU