ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើផែនដីកើនលើស ៣៦លាននាក់

https://youtu.be/YupFO8Jnk4M