គ.ជ.ប៖ ថ្ងៃទី៦មានពលរដ្ឋ១៨.៣៥៥នាក់ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី