(វីដេអូ)៖ សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការពង្រឹងការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមផ្ទះ និងតាមមណ្ឌលចត្តាឡីស័កឲ្យបានហ្មត់ចត់ ដើម្បីចូលរួមការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍