មីយ៉ាន់ម៉ាមិនពន្យារពេលបោះឆ្នោតឡើយ ទោះបីចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ កើនជិតដល់២០,០០០នាក់ក៏ដោយ