វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេ។ សម្តេចតេជោ បានស្នើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការការពារជំងឺកូវីដ១៩