ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លី នៅស្រុកថាឡាបររីវ៉ាត់