វីដេអូ៖សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា សម្តេចបានសម្រេចឱ្យសាងសង់ផ្លូវចំនួន៣គម្រោងទៀត រួមមានផ្លូវលេខ៤១ តភ្ជាប់លេខ៤ ទៅកំពត, ផ្លូវលេខ៣១ និងផ្លូវលេខ៣៣ នៅខេត្តកំពត