(វីដេអូ)៖ កងទ័ពជើងគោកប្រគល់រថយន្ត៧៥គ្រឿង ដល់បណ្ដាអង្គភាពចំណុះ ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការហ្វឹកហ្វឺន និងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាព