(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩