ប៉ូលិសថៃប្រកាសត្រៀមកម្លាំងទប់ទល់ផែនការបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី១៤តុលាខាងមុខ