រដូវត្រជាក់ចូលមកដល់ធ្វើឲ្យករណីឆ្លងកូវីដ១៩ នៅអាម៉េរិកមានការកើនឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួន

https://youtu.be/VOHV9txuEMg