កម្ពុជាប្រកាសជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ថែមម្នាក់ជាបុរសជនជាតិចិន