សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៥ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត