លទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៥ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០