កំណាព្យ ៖ មានសន្តិភាព ទើបយើងមានថ្ងៃនេះ

កំណាព្យ ៖ មានសន្តិភាព ទើបយើងមានថ្ងៃនេះ
សូត្រដោយ ៖ លោក សៀប សៀម
កំដរទ្រ ៖ លោក យន់ ប៊ុនទៀង
និពន្ធអត្ថបទ ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា