(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩