បទយកការណ៍ស្តីពី«ក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការUsaid សហការការពារព្រៃទ្បង់នៅតំបន់ខេត្តក្រចេះ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា