ព្រះរាជសារ ស្តីពី ការរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទាន និងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-១៩

ព្រះរាជសារ
ស្តីពី
ការរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទាន
និងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-១៩