សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន០២នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន០២នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០