អ៉ីរ៉ង់ព្រមានប្រទេសអាមេនី និង អាស៊ែ បៃហ្សង់ ប្រឆាំងការឈ្លានពាននៅតាមព្រំដែន បន្ទាប់ពីមានការបាញ់កាំភ្លើងត្បាល់ទៅលើភូមិនៅអ៉ីរ៉ង់

https://youtu.be/6yWZZSiLEw8