កម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូង ប្ដេជ្ញារួមគ្នានឹងបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រៀមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០

https://youtu.be/QIvgRwwbO0Y