ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី០២នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត