គណៈសង្ឃនាយកអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩នៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាន

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត