(វីដេអូ)បទយកការណ៍៖ ប្រធានបទ «ទំនប់កង្ហតក្នុងវិស័យកសិកម្ម»ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០