(វីដេអូ) កម្មវិធីទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ ប្រធានបទ ដំណើរវិវត្តន៍វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់នៅកម្ពុជា កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ បណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ថ្ងៃទី០3 ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០