(វីដេអូ)៖ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ចាម ប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀន ០៥ តុលា ឆ្នាំ២០២០