សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០