មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អះអាងថា ក្រសួងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើន ក្នុងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស និងការកសាងគោលនយោបាយ