ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ០១នាក់ ជាស្ត្រីខ្មែរមកពីអាមេរិក