ក្រុមហ៊ុនប្រេងដូងម៉ាឡេស៊ី ទទួលរងបំពានអាមេរិកដោយការរំលោភបំពាន