វេទិការពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពី សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសវិទ្យាព័ត៌មានទំនើប