(វីដេអូ)៖ វេទិកាអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយ និងអន់គុណភាព តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ